fbpx

Kodex

Zde jsou sepsány mé zásady v kodexu, který je pro mne závazný

Kodex

Zde jsou sepsány mé zásady v kodexu, který je pro mne závazný

1. Zákonnost

Jednám vždy v souladu s právními předpisy České republiky.

2. Dobré mravy

Chovám se čestně a poctivě ke konkurentům a vyvaruji se jakéhokoli jednání, které by mohlo být považováno za korupční.
Jednám s institucemi a poskytuji služby v souladu s dobrými mravy.
Vždy upozorním klienta, jsou-li jeho cíle nebo prostředky v rozporu s právem, dobrými mravy či veřejným zájmem.
Odmítnu poskytovat služby svému klientovi způsobem, který by mohl být s dobrými mravy v rozporu.
Nikdy nenabízím sliby či záruky, které nelze dodržet nebo které nejsou v souladu s dobrými mravy.

3. Transparentnost a otevřenost

Při jednání vůči osobě či instituci neskryji nebo nezkreslím svou identitu a zájmy, které hájím.
V případě, kdy klient požádá o zachování důvěrnosti své identity či povahy zájmů, tuto skutečnost třetí straně oznámím.
Jsem absolutně otevřený co se týče vlastní osoby, stejně tak i společnosti či skupiny, kterou coby lobbista zastupuji.
Úmyslně nematu osoby, u nichž je lobbing prováděn, nerozšiřuji nepravdivé, polopravdivé, zkreslené, neověřené či neověřitelné zprávy a zvěsti.

4. Důvěrnost a mlčenlivost

Veškeré informace, které při své činnosti získám (ne pouze utajené), nebudu šířit třetím osobám, není-li to nezbytně nutné.
Nezneužiji informace, které jsem se dozvěděl v rámci prosazování zájmů klienta.
V případě citlivých informací týkajících se klienta jsem vázán naprostou mlčenlivostí.

5. Zákaz střetu zájmů

Nikdy se nesmím ocitnout ve střetu zájmů, jakýkoliv střet zájmů se v mém profesním životě zcela zakazuje. Nastane-li, neprodleně jej vyřeším nebo své činnosti zanechám.

6. Zákaz finančních pobídek

Zásadně neposkytuji finanční či nefinanční plnění, majetkový ani jiný prospěch či zvýhodnění členům parlamentu, vlády, politickým činitelům a státním úředníkům za prosazování zájmů klienta.
Za jedinou výjimku je považováno občerstvení ve standardní kvalitě a rozsahu.

Kontakt

Máte na mne nějaký dotaz nebo řešíte problém, se kterým bych Vám mohl pomoci?
Zavolejte na níže uvedené telefonní číslo nebo vyplňte kontaktní formulář.

Milan Daněček

  • +420 732 100 376
  • kontakt@milandanecek.cz
  • Praha
  • IČO: 05298741